Istorija

Bibliotekos istorija

1948 m. Šiauliuose įkurtas dvimetis Mokytojų institutas, kuriame įkurta ir Šiaulių mokytojų instituto biblioteka. Biblioteka savo darbą pradėjo turėdama 2 296 egz. leidinių.

19491952 m. Mokytojų institutas ir biblioteka buvo perkelti į institutui skirtus rūmus Vytauto g. 84. Šiame pastate biblioteka yra ir šiandien. 1952 m. įsteigtas bibliotekos vedėjo etatas. Pirmasis bibliotekos vedėjas – Stanislovas Ramanauskas.

1954 m. Šiaulių mokytojų institutas buvo perorganizuotas į Šiaulių pedagoginį institutą. Bibliotekoje įkurta 10 vietų skaitykla, vėliau perorganizuota į 60 vietų.

1960 m. sudaroma bibliotekos taryba, įsigyjamas pirmas mikrofilmų skaitymo aparatas „Mikrofot“, pradedama straipsnių kartoteka. 1961–1962 mokslo metais studentams pradedamas skaityti bibliotekininkystės ir bibliografijos pagrindų kursas.

1969 m. bibliotekoje atsiranda knygų užsakymo lapeliai ir skaitytojų bilietai. 1975 m. pradedamos rengti „Informacijos dienos“, kurių metu skaitytojai gali susipažinti su naujais bibliotekos leidiniais.

1978 m. instituto 30-mečiui paminėti išleidžiamas pirmas bibliografų parengtas darbas – instituto dėstytojų darbų bibliografija, apimanti 1948–1977 metus, o 40-mečiui – instituto dėstytojų darbų bibliografija, apimanti 1978–1987 metus.

1985 m. bibliotekai perduodamas trijų aukštų priestatas, kuriame įsikuria visos skaityklos ir administracija.

1987 m. keičiasi bibliotekos struktūra, įkuriamos naujos skaityklos, susiformuoja knygų saugojimo skyrius, parengiamas bukletas apie biblioteką. 1988 m. pirmą kartą studentams parengiama anketa „Nuomonė apie biblioteką“.

1995 m. Įsigyjama pirmoji kompiuterinė įranga. Biblioteka įsitraukė į tarptautinį TEMPUS projektą „Integralios informacinės sistemos akademinėse bibliotekose“, kurio tikslas – sukurti jungtinį bibliotekų katalogą.

1996 m. pradėta diegti automatizuota bibliotekinė sistema CICERO.

1997 m. įkurtas Šiaulių universitetas. Keičiasi bibliotekos struktūra ir darbo pobūdis.

1998 m. kartu su Klaipėdos universiteto biblioteka parengtas II TEMPUS projektas JEP 13236-98 „Pokyčių vadyba akademinėse bibliotekose“. Šis projektas buvo skirtas bibliotekos darbuotojų kvalifikacijai kelti.

1999 m. biblioteka pradėjo vykdyti projektą „Lietuvos akademinių bibliotekų tinklas“ (LABT).

20052008 m. vykdytas projektas „BIBLIONOVA: informacinių gebėjimų ir savarankiško mokymosi įgūdžių ugdymo metodo kūrimas ir išbandymas besimokančiame regione“ (ESF/2004/2.4.0-K01-161/SUT-247). BPD 2.4 priemonė „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtra“.

20052008 m. vykdytas projektas „BIBLIOREG: Akademinė biblioteka kuria besimokantį regioną“ (BPD2004-ERPF-1.5.0-01-04/0023). BPD 1.5 priemonė „Darbo rinkos, švietimo, profesinio mokymo, mokslo ir studijų institucijų bei socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“.

2008 m. lapkričio 27 d. atidaryta renovuota Šiaulių universiteto biblioteka (pirmasis Šiaulių aukštosios mokyklos pastatas) (projektas BIBLIOREG).

2009 m. birželio 12 d. įkurtas Aušrininko dr. J. Šliūpo archyvas.

2012 m. lapkričio 22 d. Šiaulių universiteto bibliotekoje duris atvėrė valandinės vaikų priežiūros kambarys.

2014 m. birželio 5 d. aušrininko dr. J. Šliūpo archyve pirmą kartą įteiktos vardinės Vandos ir Vytauto Šliūpų stipendijos.

2015 m. vasario 16 d. Šiaulių universiteto bibliotekoje įsteigtas Centų kambarys.

2016 m. vasario 18 d. pristatyta Kento (JAV) valstybinio universiteto dovana bibliotekai – keturių lietuvių išeivių archyvas (dak­ta­ro Do­mo Ja­sai­čio, pre­la­to My­ko­lo Ju­ro (Fran­cis M. Ju­ras), žur­na­lis­to Jo­kū­bo Stu­ko (Jack Stu­kas), ad­vo­ka­to, Va­ka­rų Pen­sil­va­ni­jos lie­tu­vių jung­ti­nių or­ga­ni­za­ci­jų ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko Ed­war­do A. Schult­zo do­ku­men­tai).

2021 m. sausio 1 d. Šiaulių universitetas  tapo Vilniaus universiteto (VU) dalimi – Šiaulių akademija. Šiaulių universiteto biblioteka tapo Vilniaus universiteto bibliotekos Šiaulių akademijos Informacijos centru (VU bibliotekos ŠAIC).

Bibliotekos vadovai

Stanislovas Ramanauskas (1952–1958)

Danguolė Mačionienė (1958–1967)

Emilija Sirutytė-Mieželienė (1967–1986)

Gražina Augienė (1987–2001)

Loreta Burbaitė (2001–2011)

Gražina Lamanauskienė (2011–2015)

Aušra Mingailienė (2015–2020)


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!